Deklaracja dostępności - Deklaracja dostępności BIP CBŚP - Centralne Biuro Śledcze Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności BIP CBŚP

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Centralne Biuro Śledcze Policji  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej biuletynu informacji publicznej http://bip.cbsp.policja.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Data publikacji strony internetowej: 15 czerwca  2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15 czerwca 2015 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo;
 • schemat graficzny struktury organizacyjnej CBŚP.

Wyłączenia

 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • pliki wytworzone przez komórki organizacyjne CBŚP, a także inne podmioty niż CBŚP i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • deklarację sporządzono dnia: 2020-09-09;
 • deklaracja będzie poddana przeglądowi i aktualizacji każdego roku do 31 marca oraz w przypadku większej przebudowy strony;
 • deklarację sporządzono na podstawie samooceny prowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę dotyczacą dostępności cyfrowej strony BIP można złożyć pisemnie na adres:  Centralne Biuro Śledcze Policji, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: bip@cbsp.policja.gov.pl.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

·   Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r.

·      Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

·     Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

·     Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowychi aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab;
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;
 • nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków;
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB;
 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
 • kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących;
 • dokładamy wszelkich starań aby tekst umieszczany na stronie http://bip.cbsp.policja.gov.pl/ był zrozumiały a jego format zgodny z zasadami dostępności (WCAG 2.0);

 

SERWIS JEST WYPOSAŻONY W MECHANIZMY UŁATWIAJĄCE PRZEGLĄDANIE TREŚCI PRZEZ OSOBY NIEDOWIDZĄCE NIE KORZYSTAJĄCE Z TECHNOLOGII ASYSTUJĄCYCH:

 

 • zmiana wielkości czcionki;
 • zmiana kontrastu;
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

 

UŁATWIENIA DOSTĘPU – POMOC

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje „wersja graficzna” i „ wysoki kontrast”.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Główna siedziba Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą w kompetencjach i właściwości Biura, znajduje się w budynku nr 6 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie zamkniętym, ochranianym przez Służbę Ochrony Państwa (SOP).
 2. Każda wizyta musi zostać poprzedzona wcześniejszą informacją telefoniczną lub e-mailową. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z biura przepustek SOP przez funkcjonariusza Policji lub pracownika CBŚP (osoby wprowadzającej).
 3. Do biura przepustek SOP prowadzą schody, po prawej stronie znajduje się przeszklona strefa wejścia oznakowana pasami ostrzegawczymi. Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami kontroli dostępu. Osobom mającym trudności w poruszaniu się umożliwiono przejście boczne kontrolowane przez funkcjonariusza SOP. W biurze przepustek po lewej stronie od wejścia znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zapewniająca odpowiednią przestrzeń manewrową. W holu biura przepustek SOP, przy oknie znajduje się aparat telefoniczny. Możesz z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem CBŚP.
 4. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego prowadzący do siedziby CBŚP, nie posiada obniżonych i oznaczonych kontrastowo krawężników.
 5. W pobliżu wejścia głównego przed budynkiem nr 6 wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone kopertą.
 6. Wejście główne jest czytelnie oznaczone tablicą z nazwą Biura umieszczoną na fasadzie budynku.
 7.  Wejście do budynku nr 6 znajduje się na poziomie „0”. Próg wejściowy do budynku wynosi 2,5 cm (wysokość) i nie jest oznaczony kontrastowo. Brak drzwi automatycznych.
 8. W strefie wejścia znajduje się wiatrołap wewnętrzny.
 9. Wejście główne jest zadaszone. W budynku po lewej stronie znajduje się stanowisko ochrony. Przejścia do poszczególnych wydziałów CBŚP zabezpieczono kontrolą dostępu.
 10. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny. Nie ma oznaczeń pięter.
 11. Interesanci mogą być obsłużeni w sali nr 8, znajdującej się na poziomie „0” po lewej stronie za stanowiskiem ochrony.
 12. W budynku znajdują się dwie windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, które znajdują się w korytarzach wejścia głównego i dodatkowego.
 13. Obok wind, znajdują się schody prowadzące na piętro I, II i III zaopatrzone w  poręcze przyścienne bez oznaczeń dotykowych, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie.
 14. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na I piętrze, po lewej stronie od wejścia z korytarza.
 15. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 16. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 17. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
 18. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla i  tyflograficznych.
 19. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawyo języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź:http://bip.cbsp.policja.gov.pl/CBS/jezyk-migowy/10899,Informacja-o-srodkach-wspierajacych-komunikowanie-sie.html

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności strony BIP odpowiada:

 • podinsp. Magdalena Adamus

e-mail: bip@cbsp.policja.gov.pl

telefon: 47 72 57 272

 

inne dane kontaktowe do Centralnego Biura Śledczego Policji

 

 

Centralne Biuro Śledcze Policji
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

e-mail: kancelaria@cbsp.policja.gov.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 14.09.2020
Data modyfikacji 26.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Magdalena Adamus
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Magdalena Adamus
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Adamus
do góry