Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CBŚP

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSISW (ogólnie DODO) dochowując warunków w nich zawartych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji z siedzibą w Warszawie (00-463) ul. Podchorążych 38, z wyłączeniem zbiorów, dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150, bip.kgp.policja.gov.pl).
 2. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji sprawuje inspektor ochrony danych osobowych CBŚP:
 3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

  W Centralnym Biurze Śledczym Policji dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W szczególności dane przetwarza się: Dane będą przetwarzane adekwatnie do celów przez okres wynikający bezpośrednio z przepisów prawa, niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Następnie po zakończaniu sprawy zostaną przekazane do Archiwum. Okres archiwizacji jest zależny od zakwalifikowania konkretnej sprawy i przewidzianego prawem czasu na jej przechowywanie w Archiwum. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określają odpowiednie przepisy prawa.
  • W celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • W celach związanych z realizacją Pani/Pana wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust 1 lit. a RODO);
  • W celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, czy też funkcjonującego stosunku służbowego, jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy (stosunku służbowego) zawartej z Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • W celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • W celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom (art. 1 ust 1 DODO);
  • W celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowo aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – Dz. U. z 2019 r. poz. 125).
 4. Przekazywanie i udostępnianie danych.

  W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

  Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do: Nadmienić należy, że w przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawa UE bądź prawa krajowego, żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania nie będą skuteczne.

  W wymienionych przypadkach nie jest, bowiem rozpatrywany interes stron, ale nadrzędnym argumentem jest obowiązek wykonania przepisu prawa.

  W przypadku, kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych bądź wykonanie zawartej umowy, odmowa ich podania spowoduje odstąpienie od tych czynności oraz/lub brak możliwości ich wykonania.

  W przypadku, kiedy dane przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, odmowa ich podania może spowodować skutek prawny właściwy dla konkretnie dla prowadzonej sprawy.

  W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Wniesienia żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, uaktualnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (dotyczy RODO);
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczy RODO);
  • Żądania przeniesienia danych (dotyczy RODO).
 6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych ani profilowanie.
 7. Informacje uzupełniające:

  ​Informujemy, że nie przekazuje się informacji, o których mowa w przepisach Rozdział 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, dotyczących realizacji prawa osoby, której dane dotyczą, oraz nie udostępnia się danych osobowych, jeżeli mogłoby to powodować:
  • Ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
  • Utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
  • Utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
  • Zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • Zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
  • Istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.
  Dodatkowo w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U z 2019 poz. 742) w art. 1 ust. 4 określono, że do danych osobowych stanowiących informacje niejawne nie stosuje się przepisów o ochronie danych osobowych, co oznacza, iż wszelkie zasady dotyczące danych objętych klauzulą niejawności rozpatrywane są w kontekście przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Metryczka

Data publikacji 20.11.2019
Data modyfikacji 20.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Biuro Śledcze Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Adamus CBŚP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry